23 Απρ 2007

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ(H Ελλάδα των Περιφερειών)

Η Ελλάδα στο ξεκίνημα ενός νέου οικονομικού και πολιτικού κύκλου έχει τα τεκμήρια μιας αξιόπιστης χώρας, του αναπτυγμένου κόσμου.

Το ζητούμενο τώρα είναι η διαχείριση των κεκτημένων, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της οικονομίας και του δυναμισμού που γεννά η συγκυρία. Δυστυχώς 2,5 χρόνια δεν είδαμε κάτι ανάλογο. Το αντίθετο θα έλεγα, έγινε από την κυβέρνηση της Ν.Δ.

Η μέχρι σήμερα ανάπτυξη σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την κυβέρνηση και τον κεντρικό κρατικό μηχανισμό. Οι αντίστοιχες οικονομικές δυνάμεις είτε αυτοδύναμα, είτε μέσα από διεθνείς και δευτερευόντως περιφερειακές συνεργασίες υποστήριξαν, και αξιοποίησαν αυτή την ανάπτυξη.

Ο νέος οικονομικός και αναπτυξιακός κύκλος που ανοίγεται μπροστά μας πρέπει να έχει ως κεντρικούς στόχους :

α) Την κατάκτηση μιας σταθερής υψηλής ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων. Την παραγωγή προϊόντων και την προσφορά υπηρεσιών ποιότητας, «υψηλής προστιθέμενης άξιας».

β) Την κάλυψη των ελλειμμάτων ανάπτυξης της περιφέρειας, την απασχόληση, την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των λαϊκών στρωμάτων, την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η πιο σημαντική όμως διαφοροποίηση από τον προηγούμενο οικονομικό κύκλο, είναι ότι τώρα το κράτος :

α) Με τη συνέργια του Ιδιωτικού τομέα, πρέπει με ένα νέο σχεδιο και ανάλογη δέσμη κινήτρων, να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις, μεγάλες, μεσαίες και μικρές, να πετύχουν την παραγωγικότητα που απαιτείται, για να καταστούν μακροχρόνια βιώσιμες, ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς.

β) Πρέπει να βελτιώσει δραστικά, την λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα του, για να στηρίξει τους στόχους αυτούς, αλλα και για να εκπληρώσει την νέα παραγωγική και κοινωνική του αποστολή.

γ) Πρέπει να ανταποκριθεί δυναμικά στις απαιτήσεις του νέου διεθνοποιημένου θεσμικού, πολιτικού, οικονομικού, πολιτιστικού περιβάλλοντος. Πρέπει να έχει δραστήρια παρουσία και συμμετοχή σ’ όλους τους διεθνείς θεσμούς και τις διεργασίες.

δ) Οι περιφέρειες, οι ίδιες πρέπει να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν την δική τους ιδιαίτερη ανάπτυξη.

Για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς, πρέπει να προχωρήσουμε σε δραματικές ανατροπές στο διοικητικό και αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας.

Η ανάπτυξη της οικονομίας τώρα πρέπει να στηριχθεί και στην περιφέρεια. Αυτό όχι μόνο ως ηθικό δικαίωμα της, αλλά και ως βασική παράμετρο της νέας Αναπτυξιακής στρατηγικής .

Απαιτείται τώρα, κάτι που έπρεπε ήδη να είχε θεσμοθετηθεί, να φύγουμε από το «μονοπολικό» διοικητικό και αναπτυξιακό μοντέλο, που διογκώθηκε τα τελευταία χρόνια και να παμε στο «πολυπολικό».

Να προχωρήσουμε στην Ελλάδα των περιφερειών. Να αφήσουμε τα αναποτελεσματικά, ή περιορισμένης αποτελεσματικότητας, όπως η ζωή απέδειξε, «σχέδια αποκέντρωσης και περιφερειακής ανάπτυξης» και να στηρίξουμε την «αυτοδύναμη ανάπτυξη» της περιφέρειας.

Η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει, σ’ αυτό που όλος ο ανεπτυγμένος κόσμος, είτε από την ίδρυση των κρατών του, είτε στην συνέχεια, έχτισε.

Εμείς πρέπει επιτέλους να δημιουργήσουμε την Ελλάδα των περιφερειών. Περιφέρειες που πρέπει να συγκροτηθούν με κριτήρια ιστορικά, πολιτιστικά, αναπτυξιακά, γεωπολιτικά.

Λίγες και ισχυρές περιφέρειες, αυτόνομοι και αυτοδύναμοι διοικητικοί και οικονομικοί πόλοι. Με αιρετές διοικήσεις, δικούς τους πόρους και προϋπολογισμούς, που θα ενισχύονται από τον εθνικό
προϋπολογισμό, όταν υπολείπονται του εθνικού μέσου όρου
.

Μόνο οι χειραφετημένες πολιτικά και οικονομικά δυνάμεις της περιφέρειας μπορούν να οργανώσουν και να κινητοποιήσουν το περιφερειακό δυναμικό. Μπορούν να αξιοποιήσουν εθνικές και υπερεθνικές συνεργασίες. Μόνο αυτή η Ελλάδα μπορεί να οργανώσει αποτελεσματικά και παραγωγικά το Δ΄ κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, που αφορά πρωτίστως τις περιφέρειες.

Στόχος πρέπει να είναι η διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου διακυβέρνησης που θα έχει στο επίκεντρο του, τους πολίτες και τις εξατομικευμένες ανάγκες τους, την κοινωνία των πολιτών και την πολυπλοκότητα των δημιουργικών εκφράσεών της, μέσα από ποικίλες οργανώσεις και δράσεις. Αυτό πρέπει να είναι δημοκρατικό, συμμετοχικό, αποκεντρωμένο, λειτουργικό και αποτελεσματικό.

  • Οι βαθμίδες διοίκησης από τέσσερις πρέπει να γίνουν τρεις κεντρική διοίκηση, περιφέρεια, δήμος – με ταυτόχρονη ανακατανομή πόρων και αρμοδιοτήτων. Στο Νομό, θεσμοθετείτε αιρετό προγραμματικό νομαρχιακό συμβούλιο. Επίσης ορίζεται εκπρόσωπος της κεντρικής διοίκησης για την δέσμη αρμοδιοτήτων που δεν θα περάσουν στην Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η περιφέρεια δεν αποτελεί απλά και μόνο μια βαθμίδα διοίκησης. Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός και προγραμματισμός εδώ ολοκληρώνονται. Το περιφερειακό συμβούλιο μαζί με τους υποστηρικτικούς μηχανισμούς της διοίκησης και μέσα από ένα ανοικτό και δημιουργικό διάλογο με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών καταρτίζει το περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης.

Η σύγχρονη συμμετοχική δημοκρατία δεν είναι όμως μόνο νέες βαθμίδες διοίκησης, αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων, καλύτερες υπηρεσίες για τους πολίτες αλλά βασικός της πυλώνας είναι η άμεση δημοκρατία. Η μεταρρύθμιση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει σειρά ρηξικέλευθων προτάσεων, που θα κατοχυρώνουν την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών, όπως :

  • Τοπικά και περιφερειακά δημοψηφίσματα
  • Οι κοινωνικοί φορείς και οι Μ.Κ.Ο. θα πρέπει να αναγορευτούν σε κατοχυρωμένους θεσμικούς συνομιλητές και στα τρία επίπεδα της διοίκησης

Οι οριζόντιες πολιτικές από μόνες τους δεν μπορούν να δημιουργήσουν, βιώσιμη ανάπτυξη και να στηρίξουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Αυτό ισχύει περισσότερο για την περιφέρεια. Οι περιφέρειες πρέπει να βρουν το δικό τους δρόμο ανάπτυξης, την ιδιαίτερη Αναπτυξιακή τους ταυτότητα. Να αξιοποιήσουν την παραγωγική δραστηριότητα και εμπειρία από το παρελθόν, να μην σταθούν όμως σε μάχες οπισθοφυλακής, υπερασπίζοντας αυτά, που η νέα Διεθνής, Ευρωπαϊκή, αλλά και η Ελληνική οικονομία έχει ξεπεράσει.


Επειδή θεωρώ ότι είναι η πιο σημαντική ανατροπή που περιέχει το πρόγραμμα μας, σας ζητώ να μου πείτε τη γνώμη σας, πάνω σε μια πιο εξειδικευμένη πρόταση, την οποία εδώ και χρόνια έχω καταθέσει για το θέμα αυτό.

Θα ήθελα τις απαντήσεις σας:

1)Aν θεωρείτε ότι είναι το πιο ανατρεπτικό σημείο του προγράμματος μας.

2) Αν θεωρείτε αρκετά ολοκληρωμένη τη πρόταση όπως διατυπώνεται στο άρθρο.

3) Τι άλλο προτείνετε.

Περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας.


11 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Το διοικητικό μοντέλο που προτείνετε είναι αρκτετά ανατρεπτικό, όμως στην πράξη τι σημαίνει η Ελλάδα των Περιφερειών;Τι θα κερδίσουμε εμείς στην πόλη μας συγκεκριμένα, με την εφαρμογή αυτου του διοικητικού συστήματος;

Ανώνυμος είπε...

Εγω θα ήθελα να ρωτήσω κάτι απλό αλλά εκτιμώ ότι είναι αρκετά ουσιαστικό. Γιατί να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ ο κόσμος; Τι καλύτερο έχει να προσφέρει από την Ν.Δ; Τι έχετε κύριε Μαγκριώτη να πείτε στους απογοητευμένους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ;Πως θα τους πείσετε ότι πραγματικά το ΠΑΣΟΚ άλλαξε;

Ανώνυμος είπε...

Ανωνυμε 6:37 τίποτε δεν άλλαξε και πραγματικά είναι πολυ λυπηρό για το χώρο του πασοκ...Είναι εμφανές ότι η ηγεσία δεν ανάγνωσε το μήνυμα των τελευτείων εκλογών καλά και επιχειρεί με την όξυνση και με μεγάλα λόγια να δείξει ότι είναι κατάτι καλύτερο το πασοκ από τη νδ.
Τα ίδια πρόσωπα, η ίδια νεολαία, αναβαπτισμένοι οι τυχοδιώκτες μέσα στο κόμμα. Το Γιώργο άλλαξέ τα όλα έγινε δυστυχώς γιώργο πως άλλαξες τόσο...Κρίμα!

Προσωπικά πιστεύω πως μέσα από την πριμοδότηση των μικροτέρων κομμάτων μπορούμε τελικά να σπάσουμε τον διπολισμό και να εξαναγκάσουμε τα μεγάλα κόμματα σε μεγαλύτερη λογοδοσία και σε σεβασμό του μηνύματος που κατά καιρούς στέλνει η βάση.

Σύντροφοι είναι ανάγκη να αντιληφθούν ότι καμία μας ψήφος δεν είναι δεδομένη...
Τότε ίσως κοιτάξουν τα μηνύματα που τους στέλνουμε

Ανώνυμος είπε...

Δεν θα διαφωνήσω με την άποψη σου Ανώνυμε 12:23, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό που προτείνεις απαραίτητα θα δώσει λύση, αφού πάλι κάποιο μεγάλο κόμμα θα πάρει την πλειοψηφία και θα κερδίσει τις εκλογές.
Εγώ προσωπικά πιστεύω πως για να αλλάξουν στην πολιτική όλα όσα μας ενοχλούν, πρέπει ο καθένας μας να αρχίσει να ασχολείται περισσότερο με τα κοινά."Συμμετοχική Δημοκρατία" με λίγα λόγια!
Πιστεύω πως οι πολίτες έχουν πάψει να ασχολούνται με αποτέλεσμα να μην έχουν άποψη και να ζούν στην άγνοια ακόμα και για θέματα που αφορούν άμεσα την ζωή τους.
Θα ήθελα πραγματικά και την γνώμη του κυρίου Μαγκριώτη για το τι πιστεύει ότι φταίει και νοσεί το πολιτικό μας σύστημα;

Ανώνυμος είπε...

Ρε φίλε, 8:22 δεν καταλαβαίνεις οτι αν δεν υπάρχουν αυτοδύναμες κυβερνήσεις το μεγάλο κόμμα δεν θα αρκειται στο να επέλθει η λήθη στην κομματική βάση αλλά θα προσπαθεί να αλλάξει ουσιαστικά για να υπερψηφισθεί.

Το ΠΑΣΟΚ για παραδειγμα σήμερα χωρίς να έχει αλλάξει καθόλου απο τότε που ήταν κυβέρνηση και χωρίς να κάνει σοβαρή αντιπολιτευση ουσιαστικά περιμένει να τρωθεί η νδ μέσω της κυβερνητικής φθοράς προκειμένου ο κόσμος να ξαναστραφεί σε αυτό.

Ας ήταν ορατό το ενδεχομενο ότι με τη φθορά της νδ δεν θα γινόταν με βεβαιότητα το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση και θα σου έλεγα εγώ αν ο ΓΑΠ θα έμενε μόνο στα λόγια και στα κούφια συνθήματα περί αλλαγής όλων...

Ανώνυμος είπε...

Kαλά αυτός ο Αθανασάκης εκφράζει τον φρέσκο αντιπολιευτικό λόγο του ΓΑΠ και τον βγάζετε στη Στάη????

Το άτομο δεν κάνει για γραμματέας κόμματος.Ο Μειμαράκης στη πιο δύσκολη φάση της ΝΔ έκανε πάρτυ στη συζήτηση....Έλεος...

Γιάννης Μαγκριώτης είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΟ 25 Απρίλιος 2007 1:10 μμ.
Η πόλη και γενικότερα η περιφέρεια, θα γίνουν σε μεγάλο βαθμό κυρίαρχες του εαυτού τους. Η μεγάλη θεσμική ανατροπή θα απελευθερώσει τις τοπικές και περιφερειακές δυνάμεις, τόσο στην οικονομία, όσο και στην επιστήμη και στην πολιτική, να οργανώσουν δράσεις και προγράμματα δικά τους. Θα σπάσει το πελατειακό σύστημα των σχέσεων μεταξύ στελεχών του κέντρου και της περιφέρειας. Οι πολίτες της περιφέρειας θα ελέγχουν τους εκπροσώπους τους καλύτερα, τόσο τους φορείς της κοινωνίας, όσο και τους πολιτικούς εκπροσώπους. Θα περιοριστούν δραστικά οι μηχανισμοί της διαφθοράς και των αδιαφανών σχέσεων οικονομίας, ΜΜΕ και πολιτικής.

Γιάννης Μαγκριώτης είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΜΩΝΥΜΟ 25 Απρίλιος 2007 6:37 μμ.

Κατανοώ τη δυσπιστία σας. Και εγώ θα ήθελα να είχαν γίνει πολλά περισσότερα για την ανανέωση του ΠΑΣΟΚ. Ιδανικές καταστάσεις, όμως στην ζωή και κατά συνέπεια και στην πολιτική, δεν υπάρχουν. Για μένα η πιο σημαντική αλλαγή είναι στις προγραμματικές μας προτάσεις και ιδιαίτερα η μεγάλη ανατροπή στο διοικητικό και οικονομικό σύστημα της χώρας, όπως και η αλλαγή του εκλογικού συστήματος.

Γιάννης Μαγκριώτης είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΜΩΝΥΜΟ 26 Απρίλιος 2007 12:23 μμ

Όπως είναι σωστό, ότι δεν άλλαξαν όλα και δεν μπορούσαν να αλλάξουν, έτσι είναι και λάθος να ισχυρίζεται κάποιος, ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. Πέρα από την νέα προγραμματική μας πρόταση, πιστεύω πως τόσο το ΠΑΣΟΚ στο σύνολο του, πολύ δε περισσότερο ο Γ. Πανανδρέου, πιστεύουν πως δεν ήταν λίγα τα λάθη των προηγούμενων χρόνων. Μπορεί να μην υπήρξαν μεγάλες ανατροπές στην κομματική επετηρίδα και στην σύνθεση των κομματικών οργάνων, όμως τόσο οι αλλαγές που έγιναν, πολύ δε περισσότερο η πρόθεση πολλών να επιτρέψουν, την επανάληψη των φαινομένων του χθες. Τέλος δεν αμφισβητώ ότι και τα μικρά κόμματα έχουν να προσφέρουν σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Πρέπει όμως να τις πιστέψουν και κυρίως να πιστέψουν ότι στην δημοκρατία και οι κυβερνήσεις ακόμη συνεργασίας πρέπει στην πολιτική τους να αντανακλούν τους πολιτικούς συσχετισμούς και όχι την αυταρέσκεια ή την αλαζονεία, είτε του μεγάλου είτε του μικρού κόμματος.

Γιάννης Μαγκριώτης είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΟ 26 Απρίλιος 2007 8:22 μμ

Συμφωνώ με την ενεργότερη συμμετοχή των πολιτών με κάθε τρόπο στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Η ψήφος κάθε τέσσερα χρόνια, σίγουρα είναι η κορυφαία επιλογή, αν όμως δεν συνδυάζεται με την ενεργό κάθε φορά συμμετοχή τους, είναι ψήφος ανοχής και όχι υποστήριξης. Είναι αδιάφορος πολίτης, είναι πολύ πιο ευάλωτος στην προπαγάνδα λαϊκίστικων πολιτικών ή ισχυρών οικονομικών και επικοινωνιακών κέντρων.

Γιάννης Μαγκριώτης είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΟ 27 Απρίλιος 2007 9:59 πμ

Το ΠΑΣΟΚ θέλει την θετική ψήφο των πολιτών, και όχι την καταδίκη της ΝΔ μόνο. Εάν συμβεί το δεύτερο, σημαίνει ότι δεν ήμασταν καλή αντιπολίτευση. Αυτό συνέβη το 2004. Πολλοί πολίτες αρνήθηκαν τη ψήφο στο ΠΑΣΟΚ. Η ΝΔ δεν προετοιμάστηκε γι’ αυτό και είναι τόσο κακή κυβέρνηση.