23 Απρ 2007

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ(H Ελλάδα των Περιφερειών)

Η Ελλάδα στο ξεκίνημα ενός νέου οικονομικού και πολιτικού κύκλου έχει τα τεκμήρια μιας αξιόπιστης χώρας, του αναπτυγμένου κόσμου.

Το ζητούμενο τώρα είναι η διαχείριση των κεκτημένων, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της οικονομίας και του δυναμισμού που γεννά η συγκυρία. Δυστυχώς 2,5 χρόνια δεν είδαμε κάτι ανάλογο. Το αντίθετο θα έλεγα, έγινε από την κυβέρνηση της Ν.Δ.

Η μέχρι σήμερα ανάπτυξη σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την κυβέρνηση και τον κεντρικό κρατικό μηχανισμό. Οι αντίστοιχες οικονομικές δυνάμεις είτε αυτοδύναμα, είτε μέσα από διεθνείς και δευτερευόντως περιφερειακές συνεργασίες υποστήριξαν, και αξιοποίησαν αυτή την ανάπτυξη.

Ο νέος οικονομικός και αναπτυξιακός κύκλος που ανοίγεται μπροστά μας πρέπει να έχει ως κεντρικούς στόχους :

α) Την κατάκτηση μιας σταθερής υψηλής ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων. Την παραγωγή προϊόντων και την προσφορά υπηρεσιών ποιότητας, «υψηλής προστιθέμενης άξιας».

β) Την κάλυψη των ελλειμμάτων ανάπτυξης της περιφέρειας, την απασχόληση, την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των λαϊκών στρωμάτων, την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η πιο σημαντική όμως διαφοροποίηση από τον προηγούμενο οικονομικό κύκλο, είναι ότι τώρα το κράτος :

α) Με τη συνέργια του Ιδιωτικού τομέα, πρέπει με ένα νέο σχεδιο και ανάλογη δέσμη κινήτρων, να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις, μεγάλες, μεσαίες και μικρές, να πετύχουν την παραγωγικότητα που απαιτείται, για να καταστούν μακροχρόνια βιώσιμες, ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς.

β) Πρέπει να βελτιώσει δραστικά, την λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα του, για να στηρίξει τους στόχους αυτούς, αλλα και για να εκπληρώσει την νέα παραγωγική και κοινωνική του αποστολή.

γ) Πρέπει να ανταποκριθεί δυναμικά στις απαιτήσεις του νέου διεθνοποιημένου θεσμικού, πολιτικού, οικονομικού, πολιτιστικού περιβάλλοντος. Πρέπει να έχει δραστήρια παρουσία και συμμετοχή σ’ όλους τους διεθνείς θεσμούς και τις διεργασίες.

δ) Οι περιφέρειες, οι ίδιες πρέπει να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν την δική τους ιδιαίτερη ανάπτυξη.

Για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς, πρέπει να προχωρήσουμε σε δραματικές ανατροπές στο διοικητικό και αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας.

Η ανάπτυξη της οικονομίας τώρα πρέπει να στηριχθεί και στην περιφέρεια. Αυτό όχι μόνο ως ηθικό δικαίωμα της, αλλά και ως βασική παράμετρο της νέας Αναπτυξιακής στρατηγικής .

Απαιτείται τώρα, κάτι που έπρεπε ήδη να είχε θεσμοθετηθεί, να φύγουμε από το «μονοπολικό» διοικητικό και αναπτυξιακό μοντέλο, που διογκώθηκε τα τελευταία χρόνια και να παμε στο «πολυπολικό».

Να προχωρήσουμε στην Ελλάδα των περιφερειών. Να αφήσουμε τα αναποτελεσματικά, ή περιορισμένης αποτελεσματικότητας, όπως η ζωή απέδειξε, «σχέδια αποκέντρωσης και περιφερειακής ανάπτυξης» και να στηρίξουμε την «αυτοδύναμη ανάπτυξη» της περιφέρειας.

Η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει, σ’ αυτό που όλος ο ανεπτυγμένος κόσμος, είτε από την ίδρυση των κρατών του, είτε στην συνέχεια, έχτισε.

Εμείς πρέπει επιτέλους να δημιουργήσουμε την Ελλάδα των περιφερειών. Περιφέρειες που πρέπει να συγκροτηθούν με κριτήρια ιστορικά, πολιτιστικά, αναπτυξιακά, γεωπολιτικά.

Λίγες και ισχυρές περιφέρειες, αυτόνομοι και αυτοδύναμοι διοικητικοί και οικονομικοί πόλοι. Με αιρετές διοικήσεις, δικούς τους πόρους και προϋπολογισμούς, που θα ενισχύονται από τον εθνικό
προϋπολογισμό, όταν υπολείπονται του εθνικού μέσου όρου
.

Μόνο οι χειραφετημένες πολιτικά και οικονομικά δυνάμεις της περιφέρειας μπορούν να οργανώσουν και να κινητοποιήσουν το περιφερειακό δυναμικό. Μπορούν να αξιοποιήσουν εθνικές και υπερεθνικές συνεργασίες. Μόνο αυτή η Ελλάδα μπορεί να οργανώσει αποτελεσματικά και παραγωγικά το Δ΄ κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, που αφορά πρωτίστως τις περιφέρειες.

Στόχος πρέπει να είναι η διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου διακυβέρνησης που θα έχει στο επίκεντρο του, τους πολίτες και τις εξατομικευμένες ανάγκες τους, την κοινωνία των πολιτών και την πολυπλοκότητα των δημιουργικών εκφράσεών της, μέσα από ποικίλες οργανώσεις και δράσεις. Αυτό πρέπει να είναι δημοκρατικό, συμμετοχικό, αποκεντρωμένο, λειτουργικό και αποτελεσματικό.

  • Οι βαθμίδες διοίκησης από τέσσερις πρέπει να γίνουν τρεις κεντρική διοίκηση, περιφέρεια, δήμος – με ταυτόχρονη ανακατανομή πόρων και αρμοδιοτήτων. Στο Νομό, θεσμοθετείτε αιρετό προγραμματικό νομαρχιακό συμβούλιο. Επίσης ορίζεται εκπρόσωπος της κεντρικής διοίκησης για την δέσμη αρμοδιοτήτων που δεν θα περάσουν στην Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η περιφέρεια δεν αποτελεί απλά και μόνο μια βαθμίδα διοίκησης. Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός και προγραμματισμός εδώ ολοκληρώνονται. Το περιφερειακό συμβούλιο μαζί με τους υποστηρικτικούς μηχανισμούς της διοίκησης και μέσα από ένα ανοικτό και δημιουργικό διάλογο με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών καταρτίζει το περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης.

Η σύγχρονη συμμετοχική δημοκρατία δεν είναι όμως μόνο νέες βαθμίδες διοίκησης, αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων, καλύτερες υπηρεσίες για τους πολίτες αλλά βασικός της πυλώνας είναι η άμεση δημοκρατία. Η μεταρρύθμιση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει σειρά ρηξικέλευθων προτάσεων, που θα κατοχυρώνουν την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών, όπως :

  • Τοπικά και περιφερειακά δημοψηφίσματα
  • Οι κοινωνικοί φορείς και οι Μ.Κ.Ο. θα πρέπει να αναγορευτούν σε κατοχυρωμένους θεσμικούς συνομιλητές και στα τρία επίπεδα της διοίκησης

Οι οριζόντιες πολιτικές από μόνες τους δεν μπορούν να δημιουργήσουν, βιώσιμη ανάπτυξη και να στηρίξουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Αυτό ισχύει περισσότερο για την περιφέρεια. Οι περιφέρειες πρέπει να βρουν το δικό τους δρόμο ανάπτυξης, την ιδιαίτερη Αναπτυξιακή τους ταυτότητα. Να αξιοποιήσουν την παραγωγική δραστηριότητα και εμπειρία από το παρελθόν, να μην σταθούν όμως σε μάχες οπισθοφυλακής, υπερασπίζοντας αυτά, που η νέα Διεθνής, Ευρωπαϊκή, αλλά και η Ελληνική οικονομία έχει ξεπεράσει.


Επειδή θεωρώ ότι είναι η πιο σημαντική ανατροπή που περιέχει το πρόγραμμα μας, σας ζητώ να μου πείτε τη γνώμη σας, πάνω σε μια πιο εξειδικευμένη πρόταση, την οποία εδώ και χρόνια έχω καταθέσει για το θέμα αυτό.

Θα ήθελα τις απαντήσεις σας:

1)Aν θεωρείτε ότι είναι το πιο ανατρεπτικό σημείο του προγράμματος μας.

2) Αν θεωρείτε αρκετά ολοκληρωμένη τη πρόταση όπως διατυπώνεται στο άρθρο.

3) Τι άλλο προτείνετε.

Περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας.


20 Απρ 2007

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ FYROM 19-04-07

Κυρία Υπουργέ,

Δυστυχώς οι αδυναμίες της εξωτερικής πολιτικής για την διαχείριση κρίσιμων θεμάτων αποκαλύπτεται συνεχώς.
Οι τελευταίες προκλητικές ενέργειες της Κυβέρνησης των Σκοπίων με την τοποθέτηση ανδριάντων των Μακεδόνων Βασιλέων σε δημόσιους χώρους στην πρωτεύουσα της FYROM, δείχνει πως η γείτονα χώρα δεν σέβεται καθόλου την ενδιάμεση συμφωνία των δύο χωρών στον ΟΗΕ το 1995. Οι ΗΠΑ αφού τον Νοέμβρη του 2005, αγνοώντας την θέση της Ελλάδας προχώρησαν στην αναγνώριση της FYROM με το «συνταγματικό» της όνομα, τώρα όπως αποκαλύπτεται από πρόσφατη επιστολή της ΥΠΕΞ των ΗΠΑ κυρίας Ράις προς την Κυβέρνηση της FYROM, δηλώνουν πως θα ενεργήσουν άμεσα για την ένταξη, με το όνομα αυτό, της FYROM στο ΝΑΤΟ.
Δυστυχώς όμως υπάρχουν πληροφορίες, ότι φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, φορείς των έλεγχων της Διοίκησης των οποίων έχει το Ελληνικό Δημόσιο, εκδίδουν έντυπα για την διεθνή τους προβολή, στα οποία όταν παρουσιάζουν την γειτονική χώρα, την ονομάζουν «Μακεδονία».

Ερωτάται η κυρία Υπουργός.

  1. Εάν προτίθεται η Ελληνική κυβέρνηση να αντιδράσει.
  2. Εάν προτίθεται να ασκήσει τα δικαιώματά της στο ΝΑΤΟ για να αποδεχθεί η FYROM μια κοινά αποδεχτή λύση για το όνομά της, πριν εναχθεί στο ΝΑΤΟ.
  3. Εάν γνωρίζει τέτοιες περιπτώσεις όπου φορείς των οποίων η Διοίκηση ελέγχεται από το Δημόσιο, έχουν αυτή την απαράδεκτη στάση.

Θα ήθελα τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας πάνω σε αυτό το καίριο ζήτημα.

13 Απρ 2007

Συγκλονιστικά τα στοιχεία της Τροχαίας για ατυχήματα στη Θεσσαλονίκη.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης, είναι το θέμα της Οδικής Ασφάλειας, για το οποίο έχω καταθέσει πρόσφατα ερώτηση στη Βουλή.

Από τα στοιχεία της Τροχαίας Θεσσαλονίκης, προκύπτει, ότι κατά μέσο όρο ένας πεζός παρασύρεται κάθε μέρα, σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, αλλά και στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης.

Τα τελευταία δύο χρόνια, 40 πεζοί παρασύρθηκαν και σκοτώθηκαν, ενώ σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Τροχαίας σημειώνονται 400 παρασύρσεις το χρόνο.

Μερικά από τα πιο επικίνδυνα σημεία, στα οποία σημειώνονται τα περισσότερα ατυχήματα είναι η Περιφερειακή οδός, η Ανδριανουπόλεως, η Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου και η περιοχή της Κρήνης.

Θα ήθελα την γνώμη σας, για το πόσο σημαντικό θεωρείται το συγκεκριμένο πρόβλημα, ποια είναι η γνώμη σας για το τι μέτρα πρέπει να ληφθούν και ποιοι πιστεύεται ότι είναι οι φορείς που έχουν την βασική ευθύνη;

3 Απρ 2007

Θέλουμε την πρότασή σου...!

Τόσο το ΠΑΣΟΚ κεντρικά, όσο και ο καθένας μας ξεχωριστά έχουμε ξεκινήσει την προσπάθεια για να συζητήσουμε το σχέδιο του Νέου Κυβερνητικού μας Προγράμματος, με όσο γίνεται περισσότερους πολίτες.

Προσπαθούμε μέσα από εκδηλώσεις, ομιλίες, συναντήσεις αλλά και το διαδίκτυο να ακούσουμε την γνώμη των πολιτών, όπως και τις προτάσεις τους.

Για τον λόγο αυτό ήθελα αγαπητοί φίλοι την γνώμη και τις προτάσεις σας.

α) Ποιους άλλους τρόπους πρέπει να επιλέξουμε για να οργανώσουμε πιο αποτελεσματικά τον διάλογο;

β) Ποιες άλλες επιλογές πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ για να βελτιωθεί σε θέματα, στα οποία η κοινή γνώμη δείχνει διστακτική απέναντί μας. Διστακτική σύμφωνα νε την δική σας γνώμη, αλλά και τα ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων;